Algemene voorwaarden


Prové ALGEMENE VOORWAARDEN 2008 Opgemaakt en vastgesteld 31-12-2007

1. Algemeen

 1. 1.1  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeen- komsten door Prové.

 2. 1.2  Indien een bepaling van de voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of niet meer geldig is, zullen par- tijen trachten in goed overleg met elkaar tot overeenstemming te komen over een nieuwe bepaling, waarvan de inhoud de bedoeling van partijen in de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

 3. 1.3  Acceptatie van een offerte of (order)bevestiging dan wel het tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en afstand heeft ge- daan van de toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

2. Algemene begripsbepaling

 1. 2.1  Prové:

  Prové B.V., ten deze gevestigd te Huis ter Heide Asserstraat 134

 2. 2.2  Opdrachtgever:

  een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, die Prové opdraagt werkzaamheden voor hen te verrichten;

 3. 2.3  Cliënt:

  • -  zijnde een werknemer zoals beschreven in artikel 6.2

  • -  zijnde een uitkeringsgerechtigde indien cliënt een uitkering ontvangt van opdrachtgever

  • -  zijnde een particulier waarbij opdrachtgever optreedt in het kader van een Individuele Reïntegratieovereen-

   komst;

 4. 2.4  Partijen:

  de opdrachtgever en Prové samen;

 5. 2.5  Opdracht of overeenkomst:

  de overeenkomst waarbij Prové zich jegens opdrachtgever verbindt de door deze opgedragen werkzaamheden met toepassing van het bepaalde in de voorwaarden te verrichten. De overeenkomst en de voorwaarden vor- men samen een geheel;

 6. 2.6  De voorwaarden:
  de algemene voorwaarden van Prové.

3. Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

 1. 3.1  Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. 3.2  Opdrachten en overeenkomsten binden Prové eerst na schriftelijke opdrachtbevestiging door de bevoegde ver-

  tegenwoordiger(s) van opdrachtgever.

 3. 3.3  De prijsberekening en de voorwaarden van de aanbieding hebben een geldigheidsduur van één maand na de

  aanbiedingsdatum.

 4. 3.4  Elke door Prové opgegeven nieuwe prijsberekening en/of voorwaarden van de aanbieding treden in plaats van

  de voorgaande.

 5. 3.5  De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij Prové bekende informatie ten tijde van de aanbieding en op eventuele

  gegevens verstrekt door de opdrachtgever bij de aanvraag.

4. Wetswijzigingen

 1. 4.1  In geval wijzigingen in de relevante wetgeving en / of door de overheid anderszins opgelegde regelgeving extra

  verplichtingen voor Prové tot gevolg zullen hebben, met betrekking tot haar dienstverlening aan opdrachtgever,

  dan zal Prové de overeenkomst, in overleg met de opdrachtgever, wijzigen.

 2. 4.2  Nieuwe verplichtingen van Prové, voortkomend uit de wetswijzigingen, de daaruit voortvloeiende noodza-

  kelijke aanpassingen van de overeenkomst en de daaraan verbonden kosten zullen onverwijld aan de op- drachtgever worden medegedeeld.

5. Prijs -en Tariefaanpassingen

 1. 5.1  Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege specifiek voor de werkzaam-

  heden, samenhangend met deze dienstverlening, worden opgelegd. De door Prové in rekening te brengen kos-

  ten worden, indien de Wet op de Omzetbelasting dit voorschrijft, verhoogd met verschuldigde omzetbelasting.

 2. 5.2  Prové heeft het recht jaarlijks per 1 januari de tarieven van contractueel overeengekomen diensten aan te pas- sen conform de CBS-index Loonvoet bedrijven voor dat jaar ( zoals gepubliceerd in de Macro Economische Ver-

  kenning van het Centraal Planbureau ), tenzij partijen contractueel anders zijn overeengekomen.

 3. 5.3  De prijzen van niet contractueel overeengekomen dienstverlening worden jaarlijks uiterlijk vóór 15 december

  voorafgaand, schriftelijk aan de opdrachtgever meegedeeld.

 4. 5.4  In geval van een verhoging anders dan op basis van het hierboven bepaalde heeft de opdrachtgever het recht,

  mits dit schriftelijk wordt aangekondigd, de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van de in de over- eenkomst met Prové bepaalde opzegtermijn.

6. Uitvoering van de werkzaamheden

 1. 6.1  Prové zal, met inachtneming van de door de wet gestelde en te stellen eisen, de opdracht goed en zorgvuldig

  uitvoeren en de belangen van de opdrachtgever naar beste weten en kunnen behartigen.

 2. 6.2  De uitvoering van de werkzaamheden geschiedt ten kantore van Prové. Volledige of gedeeltelijke dienst-

  verlening kan plaatsvinden op het kantoor van de opdrachtgever indien zulks wenselijk wordt geacht. Indien de werknemer hiermee akkoord gaat, is het ook mogelijk de dienstverlening op een andere dan hierboven be- schreven locatie te laten plaats vinden.

 3. 6.3  Prové voert haar werkzaamheden uit overeenkomstig de kwaliteitskeurmerken van de Stichting Blik Op Werk (voormalige Borea-Keurmerk) en is gehouden aan alle richtlijnen die het betreffende keurmerk aan haar leden oplegt.

 4. 6.4  De opdrachtgever verleent medewerking om de opgedragen werkzaamheden en leveringen goed te kunnen ver- richten.

 5. 6.5  Voor een goede uitvoering van werkzaamheden door Prové zorgt de opdrachtgever er voor:

  1. dat tijdig inzage wordt verleend in alle relevante documenten en gegevens;

  2. dat tijdig alle gegevens en inlichtingen worden verschaft, die Prové noodzakelijk of nuttig acht;

  3. dat desgevraagd kantoor - en/of onderzoeksfaciliteiten beschikbaar zijn met passende voorzieningen;

  4. dat volledig en direct medewerking wordt verleend bij het aanvragen van subsidies en/of tegemoetkomin-

   gen in de kosten van reïntegratietrajecten.

 6. 6.6  Voor de uitvoering van al zijn taken, welke voortkomen uit de overeenkomst, heeft Prové het recht om derden

  in te schakelen. Prové behoudt daarbij de eindverantwoordelijkheid.

 7. 6.7  Partijen zijn gehouden tot overleg, zo dikwijls één van hen dit noodzakelijk acht.

7. Geheimhouding en auteursrechten

 1. 7.1  Partijen verbinden zich tot bescherming en geheimhouding van alle in het kader van de opdracht ontvangen

  gegevens waarvan zij kunnen vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn. Prové zal zijn medewerkers

  deze geheimhoudingsplicht opleggen.

 2. 7.2  Bij Prové berust het ”intellectuele” eigendomsrecht van offertes, adviezen, rapportages dan wel op anderszins

  aan opdrachtgever geleverde diensten, bescheiden en methodieken welke door of namens Prové zijn geleverd

  dan wel zijn gehanteerd. De opdrachtgever blijft eigenaar van de stukken die hij ter inzage aan Prové verstrekt.

 3. 7.3  Prové mag, met inachtneming van het eerste lid van dit artikel publiceren over de in het kader van de over-

  eenkomst verrichte werkzaamheden.

 4. 7.4  De opdrachtgever respecteert zowel het medisch beroepsgeheim als de beroepscodes van de overige des-

  kundigen.

8. Kosten, Betaling en Incassokosten

 1. 8.1  De kosten als gevolg van nieuwe verplichtingen van Prové, voortvloeiend uit wijzigingen van de wet -en/of

  overheidsvoorschriften volgens de artikelen uit hoofdstuk 4, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 2. 8.2  Voor rekening van de opdrachtgever zijn alle kosten die worden veroorzaakt door onjuiste of onvoldoende in- formatie van de opdrachtgever en / of voorzover deze informatie handelt over de omstandigheden waaronder

  de gespecificeerde eisen van opdrachtgever gerealiseerd moeten worden.

 3. 8.3  Indien door omstandigheden buiten de schuld van Prové geplande werkzaamheden niet (volledig) kunnen wor-

  den uitgevoerd, is de opdrachtgever toch de daaraan verbonden kosten aan Prové verschuldigd, behoudens in het geval de opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van een overmachtsituatie als nader omschreven in artikel 12.2, onder de niet-toerekenbare tekortkoming. Het gestelde in dit artikel geldt eveneens voor voortijdig beëindigde trajecten.

 4. 8.4  Facturering met betrekking tot contracten voor structurele dienstverlening geschiedt op basis van de in betref- fend contract beschreven afspraak tussen partijen. Betaling geschiedt binnen 30 dagen na dagtekening van de betreffende factuur.
  Indien bij éénmalige projecten de opdracht een bedrag te boven gaat van
  ƒ 5.000,- exclusief BTW , zal facture- ring in vooraf overeengekomen termijnen plaatsvinden. Bij projecten geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

 5. 8.5  Indien de opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van de factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. Reclameren omtrent de factuur dient schriftelijk en binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te geschieden. Indien en voorzover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum.

 6. 8.6  Bij gebreke van tijdige betaling is Prové gerechtigd, ter beoordeling van Prové en zonder nadere ingebrekestel- ling, om de overeengekomen dienstverlening op te schorten. Dit laat onverlet de verplichtingen van de op- drachtgever tot betaling van het verschuldigde bedrag.

 7. 8.7  Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor sommatie of schriftelijke ingebrekestelling is vereist.

 8. 8.8  De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuimtreden over het opeisbare bedrag de wettelijke interest verschuldigd. De interest bedraagt de wettelijke rente op de eerste dag van het verzuim.

 9. 8.9  De opdrachtgever zal alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten betalen die voortkomen uit het incasseren van de niet-tijdige betalingen.

9. Annulering van de te leveren diensten

 1. 9.1  Voor (medische) onderzoeken geldt een annuleringstermijn van minimaal 48 uur vóór het aanvangstijdstip.

 2. 9.2  Voor projectmatige opdrachten geldt een annuleringstermijn van minimaal tien werkdagen vóór aanvang van

  de werkzaamheden.

 3. 9.3  Diensten die niet tijdig zijn geannuleerd zullen volledig in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders

  is overeengekomen.

 4. 9.4  Voor door opdrachtgever goedgekeurde projecten, die tijdig worden geannuleerd, wordt evenwel 25% van het

  geaccordeerde offertebedrag in rekening gebracht.

 5. 9.5  Indien door omstandigheden buiten de schuld van de opdrachtgever en behoudens in geval van niet-toereken-

  bare tekortkoming van Prové, zoals omschreven in artikel 12, Prové de te verrichten dienstverlening niet op de overeengekomen dag uitvoert, zal Prové aan de opdrachtgever de volgende kosten vergoeden:

  1. bij annulering door Prové op de overeengekomen dag van levering zelf, alle direct ten behoeve van het mo-

   gelijk maken van de levering door de opdrachtgever gemaakte kosten;

  2. bij annulering op andere dagen dan de dag van levering zelf, alle door derden in rekening gebrachte kos-

   ten.

 6. 9.6  De in dit artikel genoemde overmachtsituatie dient door Prové aangetoond te worden.

10. Beëindigen van de dienstverlening

 1. 10.1  De overeenkomst wordt beëindigd na het bereiken van de overeengekomen termijnen uit de overeenkomst dan

  wel bij het behalen van de doelstellingen uit de overeenkomst. Ten aanzien van betaling van de resterende ter-

  mijnen geldt het gestelde in artikel 8.3.

 2. 10.2  Indien cliënt de overeengekomen werkzaamheden voortijdig wil beëindigen, wordt de opdrachtgever hiervan

  op de hoogte gesteld waarna in overleg de dienstverlening zal worden beëindigd. Voor de betaling van de reste-

  rende termijnen geldt onverkort het gestelde in artikel 8.3.

 3. 10.3  Beëindigen van contracten met betrekking tot de re-integratiemodule kan op schriftelijke wijze uiterlijk 3

  maanden voor aanvang nieuw kalenderjaar.

11. Bijzondere dienstverlening

 1. 11.1  Per opdrachtgever kan een raamovereenkomst worden afgesloten. Hierin worden afspraken vastgelegd tussen

  opdrachtgever en Prové over de door Prové uit te voeren dienstverlening. In deze overeenkomsten kan worden aangegeven op welke onderdelen wordt afgeweken van de voorwaarden van Prové dan wel dat Prové is gehou- den aan de voorwaarden uit deze overeenkomsten ook als deze voorwaarden strijdig zijn met de voorwaarden van Prové.

 2. 11.2  In het kader van aanbestedingen van uitkeringsinstanties is Prové gehouden aan de richtlijnen, voorschriften en leveringsvoorwaarden uit deze bestekken. Daar waar wordt afgeweken van de voorwaarden van Prové gel- den de voorwaarden uit het bestek tenzij anders wordt overeengekomen.

 3. 11.3  In het kader van de dienstverlening op basis van de Reïntegratiemodule gelden aanvullende voorwaarden wel- ke zijn opgenomen in artikel 18 van de voorwaarden.

12. Niet-toerekenbare tekortkoming

 1. 12.1  Prové is niet aansprakelijk voor niet, niet gehele -of niet tijdige nakoming van zijn verplichtingen ten gevolge

  van niet toerekenbare tekortkomingen.

 2. 12.2  Onder niet toerekenbare tekortkomingen wordt verstaan: elke, de naleving van de overeenkomst, belem-

  merende omstandigheid die in redelijkheid niet voor het risico van Prové c.q. de opdrachtgever behoort te ko- men zoals: ernstige bedrijfsstoringen, de normale bedrijfsvoering in grote mate belemmeren, ernstige brand met verloren gaan van gegevens, ongeval, epidemie, ziekte van specifieke functionaris en dergelijke; niet of niet-tijdige levering van goederen en diensten door derden; werkstaking, blokkades; oorlog, oorlogsgevaar, (na- tuur)rampen.

 3. 12.3  Tussen Prové en de opdrachtgever zal in gevallen van niet-toerekenbare tekortkomingen getracht worden in overleg, volgens artikel 6.7, tot overeenstemming te komen ter oplossing van de problemen die zijn voort- gekomen uit deze tekortkomingen. Uitgangspunt bij dit overleg is, dat Prové de overeenkomst of de over- eengekomen termijnen zal verlengen met de duur van de niet-toerekenbare tekortkoming.

 4. 12.4  Indien de overeenkomst blijvend niet of niet in een voor de opdrachtgever acceptabele termijn kan worden na- gekomen door de niet-toerekenbare tekortkoming, dan hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te beëindigen. In dat geval heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

 5. 12.5  Indien de overeenkomst in geval van een niet-toerekenbare tekortkoming tussentijds is beëindigd, is door de opdrachtgever een zodanig gedeelte van de overeengekomen vergoeding verschuldigd als met de stand van de uitgevoerde werkzaamheden overeenkomt.

13. Ontbinding, Opschorting en Schadevergoeding
13.1 In geval van niet-nakoming van de overeenkomst, faillissement, surseance van betaling, onder curatele stelling

van de opdrachtgever of stillegging dan wel liquidatie van diens bedrijf, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn.

 

 1. 13.2  Prové is, in gevallen als bedoeld in het vorige lid, gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussen- komst de overeenkomst of het niet-uitgevoerde gedeelte ervan ontbonden te verklaren, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, onverminderd zijn recht op schadevergoeding jegens de opdrachtgever. Hetgeen de op- drachtgever op basis van de overeenkomst verschuldigd is, is direct opeisbaar.

 2. 13.3  Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft, kan Prové nadere zekerheden verlangen, bij gebreke waarvan Prové het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, c.q. de overeenkomst te ontbinden.

 3. 13.4  In geval van niet-nakoming van de overeenkomst door Prové of stillegging dan wel liquidatie van Prové, wordt Prové geacht van rechtswege in verzuim te zijn.

14. Mededelingsplicht
14.1 In geval een partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te

kunnen voldoen, hetzij als gevolg van overmacht, hetzij als gevolg van andere omstandigheden, is deze partij gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

15. Overdracht
15.1 Nadat in overleg schriftelijk overeenstemming is bereikt tussen de opdrachtgever en Prové, is Prové gerechtigd

de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst met de opdrachtgever over te dragen aan een in dat overleg genoemde derde partij. De opdrachtgever zal zijn medewerking aan een eventuele overdracht niet om onredelijke redenen onthouden.

16. Toepasselijk recht en geschillenregeling
16.1 Op alle door Prové gedane aanbiedingen, hoe ook genaamd, alsmede op alle met Prové gesloten over-

eenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.

17. Wijzigingen van de voorwaarden

 1. 17.1  Prové is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Prové zal de gewijzigde voorwaarden ten-

  minste één maand voor datum inwerkingtreding aan de opdrachtgever toezenden. Tenzij binnen 14 dagen na de mededeling als in dit artikel bedoeld, de wederpartij schriftelijk aan Prové heeft medegedeeld de wijzi- gingen niet te aanvaarden, treden deze op de aangekondigde datum in werking.

 2. 17.2  Indien de opdrachtgever de wijzigingen niet aanvaardt, blijven de onderhavige algemene voorwaarden op reeds gesloten overeenkomsten van toepassing; op nieuw te sluiten overeenkomsten worden de onderhavige alge- mene voorwaarden niet meer geacht van toepassing te zijn. Het staat Prové alsdan vrij haar gewijzigde alge- mene voorwaarden op nieuwe overeenkomsten van toepassing te verklaren.

18. Aanvullende leveringsvoorwaarden inzake de reïntegratiemodule.

 1. 18.1  De verschuldigde vergoeding voor contractueel afgesproken dienstverlening wordt bepaald aan de hand van

  het tarief per werknemer zoals vastgelegd in de overeenkomst.

 2. 18.2  Onder werknemers in de zin van dit artikel worden begrepen zij die een geldende arbeidsovereenkomst met

  opdrachtgever hebben, ondanks eventuele (partiële) arbeidsongeschiktheid en daaruit voortvloeiende uitke-

  ringsrechten.

 3. 18.3  Het tarief wordt gebaseerd op het verzuimpercentage en/of de meldingsfrequentie en wordt door Prové vastge-

  steld aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Deze gegevens hebben betrekking op het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar, waarin het contract wordt aangegaan, tenzij anders is overeengekomen. Verzuimpercentage en meldingsfrequentie worden vastgesteld zoals aangegeven in de ‘Standaard voor ver- zuimregistratie’ van het TNO, uitgave september 1996.

 4. 18.4  In aanvulling op de artikelen uit hoofdstuk 5 wordt het tarief telkens herzien aan de hand van het verzuimper- centage over de periode van 1 januari tot en met 31 december van het voorliggend jaar, welke wijziging in wer- king treedt met ingang van 1 januari van het daaropvolgende jaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 5. 18.5  Bij onbekendheid met het verzuimpercentage voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst wordt uitge- gaan van het gemiddeld verzuimpercentage van de branche - vastgesteld door het CBS - waartoe de werkgever behoort.

 6. 18.6  De werkgever is gehouden op verzoek van Prové een verklaring te verstrekken, opgesteld door een registerac- countant, bevattende de gegevens die van belang zijn voor de vaststelling van het aantal werknemers en het verzuimpercentage als bedoeld in dit artikel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 7. 18.7  De duur van de re-integratiemodule is een kalenderjaar. Deze wordt automatisch verlengd met een jaar tenzij de opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.3 de opdracht beëindigd heeft.

 8. 18.8  De inhoud van de dienstverlening voortvloeiende uit de re-integratiemodule is beschreven in de betreffende productomschrijving.